Noge

Montiraju se na gazeće binske elemente, pružajući mogućnost montaže na drugačiju visinu u odnosu na visinu binske platforme. Mogu biti promenljive visine, fiksne ili fiksne sa finim podešavanjem.